Regulamin Serwisu BIOGENICA

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu BIOGENICA – internetowego serwisu prowadzonego w domenie biogenica.pl przez Operatora, którym jest Krzysztof Łuksza „Biogenica – Prywatna Praktyka Lekarska” z siedzibą w Plewiskach, ul. Grunwaldzka 519B lok. 2, 62-064 Plewiska, posiadającym nr NIP 972-078-38-80 oraz REGON 630699251, adres poczty elektronicznej: promocje@biogenica.pl
 2. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
 4. W celu skorzystania z Serwisu należy dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do Internetu,
  2. powszechnie używaną przeglądarką internetową, typu IE8+, FF, Chrome, Opera, Safari, wskazane rozwiązania dla Symfony 2 (PHP 5.5, xDebug, xCache, opcache),
  3. aktywnym kontem poczty elektronicznej (email),
  4. ewentualnie urządzeniem mobilnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Android lub iOS.
 5. Do pełnego korzystania z Serwisu niezbędna jest instalacja oprogramowania typu Java oraz akceptacja plików cookies. Postanowienia odnośnie korzystania z „ciasteczek” uregulowane są w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu.
 6. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 7. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Użytkownicy korzystający z Newslettera lub formularza kontaktowego zobowiązani są do dodatkowej akceptacji Regulaminu.
 9. Serwis jest dostępny dla wszystkich Użytkowników posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§ 2 Definicje

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
Newsletter – usługa świadczona za pośrednictwem poczty e-mail polegająca na przesyłaniu przez Operatora informacji, zawierającej m.in. informacje handlowe, promocyjne i marketingowe Operatora oraz innych podmiotów.
Serwis – internetowy serwis pod nazwą BIOGENICA prowadzony przez Operatora w języku polskim oraz angielskim pod adresem www.biogenica.pl.
Operator – Krzysztof Łuksza „Biogenica – Prywatna Praktyka Lekarska” z siedzibą w Plewiskach, ul. Grunwaldzka 519B lok. 2, 62-064 Plewiska, posiadającym nr NIP 972-078-38-80 oraz REGON 630699251, adres poczty elektronicznej: promocje@biogenica.pl
Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.
Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§ 3 Zakres Usług

 

 1. Serwis BIOGENICA jest platformą, w ramach której Użytkownik może:
  1. otrzymywać Newsletter, jeśli wyraził chęć jego otrzymywania,
  2. kontaktować się Operatorem poprzez formularz kontaktowy umiejscowiony w Serwisie.
 2. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności zdjęcia, materiały filmowe i dźwiękowe, teksty, treść i układ graficzny oraz inne oznaczenia stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów Operatora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Całość strony internetowej Serwisu stanowi przedmiot praw autorskich.
 3. Dostęp do Serwisu, w tym korzystanie z usług opisanych w § 3 ust. 1 jest nieodpłatny.

 

§ 4 Prawa i obowiązki Użytkownika

 

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Użytkownik zobowiązuje się w każdym czasie, w szczególności do:
  1. przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu, w tym Polityki Prywatności, zasad współżycia społecznego oraz Netykiety, której zasady znajdują się m.in. na stronie internetowej www.netykieta.prv.pl;
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności takich, które mogą destabilizować pracę Serwisu, utrudniać dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego;
  3. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych należących do Operatora oraz innych podmiotów.
 3. Zakazane jest posługiwanie się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Operatora lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Wszelkie treści o takim charakterze będą usuwane przez Operatora.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa oraz za szkodę wywołaną swoimi działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych Operatora lub osób trzecich, a także ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych i w celu jej zapobieżenia zobowiązany jest we własnym zakresie zaopatrzyć się m. in. w odpowiednie, aktualne oprogramowanie antywirusowe.

 

§ 5 Prawa i obowiązki Operatora

 

 1. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn od niego niezależnych. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Operator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie Serwisu. Za uzasadnione przerwanie funkcjonowania Serwisu Operator nie odpowiada.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Serwisie przekierowań (linków) do innych stron www. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sprawne działanie tych stron oraz za treści na nich zamieszczone.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Użytkowników.

 

§ 6 Newsletter

 

 1. Do zawarcia umowy korzystania z usługi Newsletter konieczne jest wykonanie jednorazowo następujących czynności:
  1. wybranie opcji „Zapisz się na newsletter”,
  2. wpisanie prawidłowego adresu poczty elektronicznej (email) w miejscu do tego przeznaczonym.
 2. Częstotliwość przesyłania Newslettera zależy od wyłącznej decyzji Operatora. Możliwość korzystania przez Użytkowników z usługi Newsletter jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera dokonywana jest poprzez złożenie rezygnacji przez Użytkownika ze świadczonej usługi przesłanej na adres poczty elektronicznej: promocje@biogenica.pl.

 

§ 7 Formularz kontaktowy

 

 1. Formularz kontaktowy służy do wysyłania wiadomości elektronicznych do Operatora.
 2. Korzystanie z formularza kontaktowego wiąże się z koniecznością wskazania następujących danych osobowych:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail.
 3.  Treść wiadomości wpisuje się w pole o nazwie „wiadomość”, po kliknięciu w przycisk „wyślij” wiadomość przesyłana jest do Operatora.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na wybrane wiadomości.
 5. Operator nie odpowiada za prawidłowość wskazanego przez Użytkowania adresu skrzynki elektronicznej lub numeru telefonu.

 

§ 8 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) jest Operator. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych poprzez Serwis. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania.
 2. Operator stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne służące zabezpieczeniu danych osobowych oraz realizuje obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług – w szczególności dla Krzysztof Łuksza „Biogenica – Prywatna Praktyka Lekarska” z siedzibą w Plewiskach, ul. Grunwaldzka 519B lok. 2, 62-064 Plewiska, posiadającym nr NIP 972-078-38-80 oraz REGON 630699251 – na co Użytkownik wyraża zgodę, jak również ewentualnym podmiotom zewnętrznym upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania przez Operatora danych osobowych zawarte zostały w Polityce Prywatności pod adresem: http://www.biogenica.pl/polityka-prywatnosci. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacje w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Operatora usług w ramach Serwisu i określonych w niniejszym Regulaminie mogą być składane drogą elektroniczną na adres: promocje@biogenica.pl oraz pisemnie na adres siedziby Operatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
  1. oznaczenie składającego reklamację (dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres e-mail),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Operator rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie Operator informuje o tym składającego reklamację podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 7 dni.
 5. Termin na zgłaszanie reklamacji wynosi 30 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na następujący adres skrzynki elektronicznej promocje@biogenica.pl.
 2. Operator może wypowiedzieć w trybie natychmiastowym Umowę Użytkownikowi, który łamie zapisy Regulaminu lub obowiązujące prawo, wysyłając stosowne oświadczenie na wskazany przez Użytkownika adres skrzynki elektronicznej.
 3. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniona każdemu Użytkownikowi przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu, w taki sposób, aby Użytkownik mógł pozyskać, odtwarzać i utrwalać jego treść za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Niniejszy Regulamin jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: http://www.biogenica.pl/regulamin. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą elektroniczną.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2015r.
 5. Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora w każdej chwili. Zmiana nie będzie miała wpływu na realizację już rozpoczętych usług. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 7. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest w części lub w całości nieważne, Operator zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania jego zmiany. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
Posted on Dr Krzysztof Łuksza